Có nhiều cách để ngăn nhà điều hành mạng chặn SIM. Khi được sử dụng cùng nhau, nó có thể kéo dài thời gian cần thiết để khóa SIM cuối cùng hoặc có thể ngăn chặn nó.

Đặt một số độ trễ

Đặt một số độ trễ trong phạm vi như “15-30” giữa các tin nhắn. Bạn có thể làm điều này từ trang hồ sơ. Nó sẽ chọn một độ trễ ngẫu nhiên từ phạm vi cho mỗi tin nhắn. Chênh lệch giữa giá trị tối thiểu và tối đa càng lớn thì càng tốt.

Đặt một số độ trễ

Đặt một số độ trễ

Sử dụng tính năng spintax

Sử dụng tính năng spintax có sẵn để chọn ngẫu nhiên tin nhắn. Dưới đây là ví dụ về spintax.

{Hi|Hey|Hello|Xin chao}, Bạn có khỏe không?

{Best|Kind} Regards,

Bena

Trong tin nhắn trên, nó sẽ chọn ngẫu nhiên “Hi, Hello, Hey” hoặc “Xin chao” cho mỗi tin nhắn. Điều này giúp rất nhiều để ngẫu nhiên hóa văn bản.

Thêm số ngẫu nhiên

Để có thêm ngẫu nhiên. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm “%random-10%” không có dấu ngoặc kép vào tin nhắn của mình. Bạn có thể thay đổi 10 thành bất kỳ giá trị nào khác. Nó xác định độ dài của số ngẫu nhiên.